Pag-angkin ng mga Hangang-Katha Matapos itong Awtomatikong I-angkat sa Open Doors

Kung nilipat ang iyong mga katha sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), maaaring ika’y makatanggap ng email na nagsasabing i-click ang isang link upang angkinin o burahin ang iyong mga katha. Ang tutoryal na ito ay naglalaman at nagpapaliwanag ng mga maaari mong gawin pagdating sa claim (angkinin) page, matapos i-click ang link sa email.

 

Pakitandaan: Anuman ang iyong piliin ay ilalapat sa LAHAT ng mga kathang nakalista sa ipinadalang email, kahit hindi lahat ng katha ay mababasa agad sa nasabing email.

 

<h3>Pag-angkin sa iyong mga Inangkat na Katha</h3>

<blockquote>Ang isang artsibo na naglalaman ng iyong (mga) katha ay inilipat sa AO3. Mangyaring ipaalam sa amin kung ano ang nais mong gawin namin dito o sa mga ito. Kung wala kang gagawin, mananatili ang iyong (mga) katha sa account ng nag-angkat.

 

Kung nais mong baguhin o ayusin ang mga katha o ibahin ang pagkontrol sa bawat isa, mangyaring angkinin muna ang mga ito. Pagkatapos ay maaari mo nang gamitin ang Edit Works (Baguhin ang mga Katha) feature sa iyong personal na pangunahing pahina sa AO3 upang ulilain, burahin, o baguhin ang mga ito nang sabay-sabay o paisa-isa. (Maaari mo ring burahin ang account matapos baguhin ang iyong mga katha.)

 

Kung nais mong tingnan muli ang iyong (mga) katha bago ka gumawa ng desisyon, ngunit wala kang AO3 account, <a href=”/?page_id=196″>contact Open Doors (makipag-ugnayan sa Open Doors)</a> gamit ang iyong sagisag-panulat at sabihin ang (mga) pamagat ng iyong (mga) katha para mapadalhan ka namin ng kopya.</blockquote>

 

<h3>Angkinin Lahat ng Katha</h3>

Para sa bahaging ito, naiiba ang mga lumilitaw na teksto at butones depende kung ikaw ay naka-lagda (log-in) o hindi naka-lagda (log out) sa iyong AO3 account.

 

<h4>Kung ikaw ay naka-lagda, ito ang iyong mababasa:</h4>

<blockquote>Angkinin ang iyong katha gamit ang iyong naka-lagdang account. Kung nais mong angkinin ang mga kathang ito gamit ang ibang account (o kung nais mong gumawa ng panibagong account para angkinin ang mga ito), mag-logout muna at i-reload ang pahina.

 

Nakasulat sa butones: Add these works to my currently-logged-in account (Idagdag ang mga kathang ito sa aking kasalukuyang naka-lagdang account) </blockquote>

 

<img src=”http://opendoors.transformativeworks.org/wp-content/uploads/2014/08/addworks-loggedin-e1477705290816.png” alt=”Button text: Idagdag ang mga kathang ito sa aking kasalukuyang naka-lagdang account” width=”350″ height=”37″ class=”alignnone size-full wp-image-901″ />

 

Dapat ay nakalista sa ibaba ng butones ang lahat ng kathang inangkat kaugnay ng iyong email address. Kapag pinindot ang butones na “Add these works to my currently-logged-in account” ay madadagdag ang lahat ng mga kathang ito sa AO3 account na kasalukuyan mong ginagamit.

 

<h4>Kung ikaw ay kasalukuyang hindi naka-lagda, ito ang iyong mababasa:</h4>

<blockquote>Inaanyayahan ka naming sumali sa aming beta at gumawa ng account! Awtomatikong madadagdag sa iyong account ang iyong mga katha at ganap mong makokontrol ang mga ito.

 

Kung mayroon ka nang account sa aming artsibo, lumagda at i-reload ang pahinang ito, at itatalaga namin sa iyo ang iyong mga katha.

 

Nakasulat sa butones: Sign me up and give me my works! Yay! (Isali ako at ibigay sa akin ang mga katha ko! Yay!)</blockquote>

 

<img src=”http://opendoors.transformativeworks.org/wp-content/uploads/2014/08/addworks-signup-300×36.png” alt=”Teksto ng butones: Isali ako at ibigay sa akin ang mga katha ko! Yay!” width=”300″ height=”36″ class=”alignnone size-medium wp-image-902″ />

 

Dapat ay nakalista sa ibaba ng butones ang lahat ng kathang inangkat kaugnay ng iyong email address.  Kapag pinindot ang butones na “Sign me up and give me my works! Yay!” ay magbubukas ang paanyaya mula sa AO3 para ikaw ay makagawa ng AO3 account.  Lahat ng mga nakalistang katha ay madadagdag agad sa bago mong AO3 account sa sandaling matapos mong gawin ito.

 

<h3>Iba pang mga Pagpipilian</h3>

<h4>Mga Aksyon</h4>

<blockquote>Iwanan ang aking mga katha sa pangangalaga ng arkiwista.</blockquote>

Ibig sabihin nito ay walang mababago. Mananatili ang iyong mga katha sa AO3, na nakaugnay sa sagisag-panulat na ginamit mo sa inangkat na artsibo, na nakakabit sa account ng arkiwistang nag-angkat nito. Binibigay ng feature na ito ang opsyong balikan ang iyong mga katha kung sakaling magbago ang isip mo.

 

<blockquote>Ulilain ang aking mga katha at alisin ang aking email address mula sa mga ito, pero panatilihin ang aking pangalan.

<a href=”https://archiveofourown.org/faq/orphaning?language_id=en”>Tingnan ang FAQ tungkol sa Pag-uulila</a></blockquote>

Ililipat nito ang lahat ng iyong katha sa <a href=”https://archiveofourown.org/users/orphan_account/profile”>AO3 Orphan account</a>, at hindi ka na makatatanggap ng mga abiso tungkol dito. I-uugnay ito sa sagisag-panulat na ginamit mo sa inangkat na artsibo, at hindi na ito maaaring baguhin pa ninuman. Maaari lamang silipin muna ang katha at tingnan kung mayroon itong mga personal na impormasyon na nais mong tanggalin. Kung nais mo pang baguhin ito, angkinin ang mga katha gamit ang pagpipilian sa taas, o <a href=”/?page_id=196″>makipag-ugnayan sa Open Doors</a> kung may nais kang ipatanggal ng espesipikong nakasulat at pagkatapos ay ulilain ito habang pinapanatili ang iyong pangalan.

 

<blockquote>

Ilipat ang aking mga katha sa AO3 orphan_account at tanggalin ang aking pangalan at email address.</blockquote>

Ililipat nito ang lahat ng iyong mga inangkat na katha sa <a href=”https://archiveofourown.org/users/orphan_account/profile”>AO3 Orphan account</a>, at hindi ka na makatatanggap ng mga abiso tungkol dito. I-uugnay na lamang ito sa <a href=”http://archiveofourown.org/users/orphan_account/pseuds/orphan_account”>orphan_account pseud</a>, at hindi na ito maaaring baguhin ninuman. Maaari lamang silipin muna ang katha at tingnan kung mayroon itong mga personal na impormasyon na nais mong tanggalin. Kung nais mo pang baguhin ito, angkinin ang mga katha gamit ang pagpipilian sa taas, o <a href=”/?page_id=196″>makipag-ugnayan sa Open Doors</a> kung may nais kang ipatanggal na espesipikong nakasulat at pagkatapos ay ulilain ito at tanggalin ang iyong pangalan.

 

<blockquote>Tanggalin nang tuluyan ang aking mga katha mula sa AO3.</blockquote>

Buburahin nito ang lahat ng nakalistang inangkat na katha mula sa AO3.

 

<blockquote>Mula ngayon, huwag nang i-angkat ang mga katha gamit ang email address na ito.</blockquote>

Kapag pinili ito, hindi na maaaring awtomatikong mag-angkat ng mga katha mula sa ibang artsibo ang iyong email address.

 

<h4>Mga Abiso</h4>

<blockquote>Huwag na ‘kong padalhan ng email sa hinaharap kung may mga kathang i-aangkat gamit ang email address na ito. </blockquote>

Kapag pinili ito ay hindi ka na makatatanggap ng mga email na nag-aanunsyo tuwing may inaangkat na katha.

 

<blockquote><strong>Mahalaga</strong>: Kung pinili mo ang “Do not email me in the future” (Huwag na ‘kong padalhan ng email sa hinaharap), ngunit hindi mo pinili ang “Do not import works” (Huwag i-angkat ang mga katha), maaaring maiangkat ang mga katha nang hindi ka nabibigyan ng abiso. Kung ayaw mo nito, piliin ang hindi pag-aangkat pati na rin ang hindi pagpapadala ng email.</blockquote>

 

Ipinaliliwanag nito ang pagpipilian sa itaas.