Pag-Upload ng Mga Katha sa isang Koleksyon

Bagaman mayroong tampok ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) na Mag-angkat mula sa URL, hindi ito nababagay sa lahat ng mga uri ng archive. Kung hindi ito bumagay sa isang archive kung saan nais mong manggaling ang mga katha, aming nirerekomenda ang panuto sa ibaba.

 1. Piliin ang “Log In” (Lumagda) sa unang pahina ng AO3.
  Maaaring lumagda gamit ang menu sa kanang itaas ng pahina
 2. Ipasok ang panlagda at password para sa iyong account. (Maaaring piliing lagyan ng kudlit ang “Remember Me” (Alalahanin Ako) para hindi mo na kailanganing lumagda muli sa susunod.) Pagkatapos ay piliin ang “Log In”.
  Ang mga patlang at pindutan upang lumagda ay nasa ibabang kanang bahagi
 3. Buksan ang pahina para sa koleksyon sa AO3 na nais mong dagdagan ng iyong mga katha, at gamitin ang “Post to Collection” (Ipaskil sa koleksyon) na pindutan.
  Ang Ipaskil sa Koleksyon na pindutan ay nasa gawing kanan
 4. Sa seksyon ng Tags, kinakailangang punan ang unang tatlong patlang:
  • Rating (Pag-uuri): Piliin ang pinakatamang pag-uuri para sa iyong katha. (Kung hindi sigurado, piliin ang “Not Rated” (Hindi Na-uri).)
  • Warnings (Babala): Piliin ang pinakatamang babala para sa iyong katha. (Kung hindi sigurado, maglagay ng tsek sa “Choose Not to Use Archive Warnings” (Huwag gumamit ng mga babala ng Archive).)
  • Fandom(s): Kung ang iyong mga katha ay galing sa isang fandom lamang, ilagay ang pangalan ng fandom na iyon dito at piliin ito mula sa listahang lalabas. Kung ang iyong mga katha ay galing sa iba’t ibang fandom, gawin ito para sa bawat isang fandom.

  Ang dropdown menu ng mga Pag-uuri at mga kudlitan para sa mga babala ng Archive
  Autofill para sa patlang ng Fandoms

 5. Ang ibang mga patlang ay opsyonal, ngunit hinahayaang mahanap ang iyong mga katha gamit ang mga salain para sa mga katangiang iyon. Kung may nababagay sa iyong mga katha, mainam din na punuin ang mga ito.
  • Category (Kategorya): Gamitin ang patlang na ito para ilagay ang nababagay na mga kategorya. (F/F = Female/Female, F/M = Female/Male, Gen = walang pagsisinta, M/M = Male/Male, Multi = mga relasyon kung saan maraming tao ang nagsisintahan, at Other (Iba pa) = ibang mga uri ng relasyon
  • Relationships (Mga Relasyon): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng iba pang mga nababagay na tag ukol sa mga relasyon. Para sa mga masintahing relasyon, gumamit ng “/”, at para sa mga relasyong hindi masintahin, gumamit ng “&” (ampersand). Ang mga pangalan ay inaayos ayon sa apelyido, kung mayroon, o sa unang pangalan, kung walang apelyido. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga relationship tag, maanong suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga relasyon.)
  • Characters (Mga Tauhan): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng alinmang nababagay na tag na pang-tauhan. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mgatag na pang-tauhan, maanong suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga tauhan.)
  • Additional Tags (Karagdagang tag): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng ibang mga tag na iyong nais! Halimbawa ay mga genre, trope, o pangalan ng mga kaugnay na pangyayari sa istorya. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa karagdagang tag, maanong suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga karagdagang tag (freeforms).)

   Kategorya, Relasyon, Tauhan, Karagdagang Tag

 6. Sa Preface (Paunang salita) na bahagi, maaari kang maglagay ng mga tala o anumang kaugnay na katangian.
  • Work Title (Pamagat ng Katha): Ilagay ang pamagat ng iyong katha.
  • Author / Pseud(s) (Maykatha/Mga Sagisag-panulat): Kung may iba-iba kang sagisag-panulat para sa iyong account sa AO3, piliin dito kung alin ang nais mong ikabit sa kathang ito.
  • Add co-authors? (Magdagdag ng kapwa-maykatha?): Kung sakaling ginawa mo ang kathang ito kasama ng ibang taong may account din sa AO3, maaaring mong i-tsek ang kahong ito. Magkakaroon ng patlang kung saan maaari mong ilagay ang pangalan ng account ng iyong kapwa-maykatha.
  • Summary (Lagom): Ilagay ang lagom ng iyong katha, kung mayroon man.
  • Notes (Mga Tala): Kung mayroon kang mga talang nais na idagdag sa kathang ito, maglagay ng kudlit sa isang (o parehong) checkbox. Magkakaroon ng patlang kung saan maaari mong ilagay ang talang nais mong magpakita sa umpisa o dulo ng iyong katha.

   Pamagat ng Katha, Mga Sagisag-Panulat, pagdaragdag ng kapwa-maykatha, lagom, o mga tala

 7. Sa bahagi ng Associations (Mga Kapisanan) may mga katangian pang maaaring i-customize.
  • Ipaskil sa mga Collections / Challenges (Koleksyon/Hamon): Ang koleksyon para sa Archive na ginamit mo sa pangatlong hakbang ay dapat nadagdag na, ngunit maaari kang magdagdag pa ng karagdagang koleksyon kung ninanais.
  • Gift this work to (Ihandog ang kathang ito kay): Kung may kilala kang iba pang tagagamit ng AO3 na nais mong handugan ng kathang ito, ilagay ang kanilang panlagda dito.
  • Checkbox para sa “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Ang kathang ito ay remix, pagsasalin, podfic, o pumupukaw sa ibang katha): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong kumawing sa ibang kathang pumukaw sa kathang ito.
  • Checkbox para sa “This work is part of a series” (Ang kathang ito ay bahagi ng isang serye): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong idagdag ang kathang ito sa isang serye o nais mong gumawa ng panibagong serye.
  • Checkbox para sa “This work has multiple chapters” (Maraming kabanata ang kathang ito): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong maglagay ng kabuuang bilang ng mga kabanata, at/o kung nais mong magtakda ng pamagat ng kabanata.
  • Checkbox para sa “Set a different publication date” (Magtakda ng ibang petsa para sa paglalathala): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong gumamit ng mga nakaraang petsa para sa kathang ito.
  • Choose a language (Pumili ng wika): Gamitin ang listahang ito upang magtakda ng wika para sa katha (karaniwang pili na ang Ingles).
  • Select Work Skin (Pumili ng kathaing anyo): Ang “skin” (anyo) ay pasadyang CSS para sa isang katha. (Kung alam mo kung anong ibig sabihin nito, huwag mag-atubiling kuti-kutiltilin ang pampublikong anyo! Kung hindi naman, maaaring ignorahin ang patlang na ito.)

   Mga koleksyon, paghahandog ng katha, pagkakawing sa ibang katha o serye, pagtatakda ng bilang ng mga kabanata, pagpipili ng mga nakaraang petsa para sa katha, pagpili ng wika, o pag bago ng anyo.

 8. Sa bahagi ng Privacy (Pagkapribado), maaari kang magtakda ng setting para sa pagtanaw at mga puna ng katha.
  • Checkbox para sa “Only show your work to registered users” (Ipatanaw sa mga nakarehistrong tagagamit lamang ang iyong katha): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong ang mga nakalagdang tagagamit lamang ang makakakita ng iyong katha. (Hindi rin magpapakita ang iyong katha sa mga search engines tulad ng Google.)
  • Checkbox para sa “Anonymous commenting disabled” (Hindi maaaring maglagay ng anonimong puna): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong ang mga nakalagdang tagagamit lamang ang makapagpupuna ng iyong katha.

  setting para sa pagtanaw at mga puna

 9. Sa bahagi ng Work Text (Nilalaman ng katha), maaari mong ilagay ang nilalaman ng iyong katha.
  • Kung kinopya mo ang nilalaman galing sa ibang site, gamitin ang “Rich Text” na pindutan sa gawing kanan bago ilagay ang nilalaman ng iyong katha.
  • Kung naglalakip ka ng sining, video, o audio, maanong sumangguni sa Mag-ingay! (Paglalakip ng Media sa AO3) para sa panuto.

   patlang para sa HTML o rich text na nilalaman.

 10. Sa dulo ng pahina, maaaring i-preview ang iyong katha (at i-save bilang burador), o ipaskil agad-agaran na walang preview. Tapos na ang iyong gawain kapag napaskil mo na ang iyong katha!
  Opsyon para sa pagpapaskil