Pagdaragdag ng Maramihang Katha sa Isang Koleksyon

1. Habang nakalagda sa iyong account, pumatong sa iyong user icon at piliin ang “My Works” (Aking Katha).

2. Pindutin ang “Edit Works” (Mamatnugot ng Katha).

3. Piliin lahat ng mga kathang nais mong idagdag sa isang koleksyon.

4. Pindutin ang “Edit” (Mamatnugot).

5. Sa “Associations” na bahagi ng pahina ay mayroong opsyon na “Add to Collections” (Idagdag sa mga Koleksyon).

Ilagay ang unahang bahagi ng pamagat ng koleksyon at magpapakita na ito sa autocomplete. (Maanong huwag magbago ng alin pa mang bahagi, kung hindi’y mapapalitan nito ang orihinal na nakalagay sa katha.)

6. Pindutin ang “Update All Works” (Baguhin Lahat ng Katha) sa pinakaibaba.