Paglipat ng mga Hangang-Katha gamit ang Account ng Arkiwista

Mabuhay! Ang mga tagubilin na ito ay inaasahang gagamitin ng isang arkiwista (at/o ang mga boluntaryong itinalaga ng arkiwista) na nagtatrabaho sa Komite ng Open Doors upang manu-manong mailipat ang mga hangang-katha patungo sa Archive of Our Own — AO3 (Ating Sariling Sisidlan), at tumutukoy sa mga tiyak na dokumento at mga account permission na ibinahagi noong panahon ng paglilipat ng komite.

Kung mayroon kayong mga katanungan ukol sa aming mga patakaran, o nais ninyong humingi ng tulong sa paglilipat ng inyong archive sa AO3, maaari kayong makipag-ugnayan sa komite ng Open Doors gamit ang aming contact form. Batay sa Palatuntunan ng Aming Serbisyo, lahat nang paglilipat ng archive ay dapat pahintulutan ng Open Doors.

Dapat mayroon kang ng mga sumusunod o akses sa mga sumusunod:

 • link sa (at pangalan ng) koleksyon sa AO3 na nilikha para sa iyong archive
 • impormasyon ukol sa paglalagda sa tagapangalagang account (na may pahintulot ng arkiwista) na nilikha para sa iyong paglilipat ng archive
 • mga URL ng mga katha na nais mong ilipat (maaaring sumangguni sa spreadsheet kung saan makikita ang lahat ng mga kathang nakatakdang ilipat, kung ito’y naihanda na)
 • ang tags mapping spreadsheet na nagpapakita kung anong mga tags sa AO3 ang tumutugma sa mga tags na ginamit sa inyong archive
 • nota ng arkiwista na napagkasunduan sa “Memorandum of Understanding” (Palibot-liham ng Kasunduan)
 • kung naihanda na, ang mga URL ng kahit anong katha na nakapaskil na sa OTW (hal., hangang-sining, podfic, atbp.)

 

 1. Buksan ang pahina ng iyong koleksyon sa AO3. Sa kanang itaas na sulok, piliin ang mga salitang Log In (Lumagda).
  Log in menu sa kanang itaas
 2. Ilagay ang username at password para sa iyong archive account. (Para sa kaginhawahan, maaari mo ring markahan ang kahon ng Remember Me (Alalahanin) para sa susunod ay hindi mo na kailanganing lumagda.) Tapos ay piliin ang mga salitang, Log In.
 3. >Ang mga patlang para sa paglog-in at button sa ibabang kanan ng seksyon na ito

 4. Piliin ang Post to Collection (Ipaskil sa koleksyon) na button.
 5. Post to Collection button sa kanang gilid

 6. Sa susunod na pahina, piliin ang Import from An Existing URL instead? (Ilipat na lamang mula sa ibang URL?) na button.
 7. Ang button sa kanang itaas

 8. Kopyahin ang isang pangkat ng orihinal na URLs para sa isang manlilikha, at ilagay sila sa URLs (mga URL) patlang. (Tandaan: Siguraduhing mayroon lamang isang URL sa bawat linya.)
 9. URLs na nakalagay sa loob ng patlang

 10. Sa ilalim ng window ng teksto para sa paglalagay ng mga link ng URL, sa bahagi ng Preferences (Kagustuhan), markahan ang Import for others ONLY with permission (Maglipat para lamang sa mga may pahintulot).
 11. Ilagay ang pangalan na manlilikha sa loob ng patlang na Author Name (Pangalan ng Maykatha), at ilagay ang email address ng manlilikha sa patlang na Author Email Address (Email ng Maykatha). (Kung mayroong pangalawang manlilikha, ilagay ang kanyang impormasyon sa ibaba ng unang manlilikha.)
 12. Ang checkbox para sa 'Import for others,' na may sapilitang patlang para sa maykatha at sa email address, at opsyonal na mga patlang para sa pangalan ng kapwa-maykatha at ang kanilang email address.

 13. Markahan ang Lock all imports to registered users only (Itakda ang lahat nang nailipat sa mga rehistradong tagagamit lamang).
 14. Ang pangalawang checkbox ay ang nagtatakda ng mga nailipat na katha para sa mga rehistradong tagagamit lamang.

 15. Para sa tatlong sumusunod na patlang sa pahinang ito, magtakda ng mga sumusunod (Isa-isa ninyong babaguhin ang mga katha pagkatapos ng paglipat):
  • Rating (Rating): No Rating (Walang Rating)
  • Warnings (Babala): Choose Not to Use Archive Warnings (Huwag gumamit ng mga babala ng Sisidlan)
  • Fandom(s) (Fandom(s)): Kung ito ay isang archive para sa iisang fandom, gamitin ang pangalan ng fandom na iyon dito. Kung ito ay isang archive na may maraming fandom, gamitin ang kahit anong fandom na ginamit sa tungkos na ito–maaari itong baguhin sa susunod, kung kinakailangan.
 16. Ang drop-down menu para sa mga rating at mga checkbox para sa babala ng Sisidlan

  Drop-down menu ng mga fandom

 17. Piliin ang Import (Ilipat) na button, na nasa ibabang kanan ng pahina.
 18. button upang maglipat

 19. Sa susunod na pahina mayroong mga link sa lahat ng burador na iyong nilikha. Mag-right-click sa pinaka-una para buksan ang burador sa panibagong tab.
 20. Link sa mga nilikhang burador

 21. Piliin ang Edit (Baguhin) na button sa ibabang kanan.
 22. Edit button sa baba ng pahina

 23. Sa pahinang ito, maaari mong palitan ang mga tag ng iyong katha.

  Sumangguni sa tags mapping spreadsheet mula sa Open Doors para sa mga sumusunod:

  • Rating (Rating)
  • Warnings (Babala)
  • Fandom(s) ((Mga) Fandom)
  • Category(s) ((Mga) Kategorya)
  • Character(s) ((Mga) Tauhan)
  • Relationship(s) ((Mga) Relasyon)
  • Additional tags (Mga Karagdagang Tag)
 24. Mga pagpipilian para sa mga rating, babala, fandom, at kategorya

  Mga pagpipilian para sa mga relasyon, tauhan at karagdagang tag

 25. Sa Preface (Paunang Salita) na seksyon ng pahinang ito ay may isang linya para sa
  Notes (Mga Nota). Markahan ang at the beginning (panimula), at ilagay ang nota ng arkiwista (sa napagkasunudan ng Memorandum of Understanding) sa patlang na magpapakita. Ang seksyon na ito (o seksyon para sa mga nota sa huli ng katha) ay maaari ring gamitin para sa mga nota ng orihinal na manlilikha.
 26. Ang seksyon para sa mga nota na magpapakita pagkatapos mong piliing maglagay ng nota

 27. Sa seksyon ng pahinang tinatawag na Associations (Mga Samahan) ay mayroong checkbox upang Set a different publication date (Magtakda ng ibang petsa nang paglalathala). Kung iyong nais, hanapin ang orihinal na petsa ng katha sa archive at itakda ang petsa na iyon sa patlang na magpapakita.
 28. Patlang kung saan maaaring pumili ng petsa, pagkatapos mong tukuying nais mong magtakda ng ibang petsa nang paglalathala

 29. Sa ibabang kanan ng pahina, piliin angPost Without Preview (Ipaskil nang Hindi Nagpeprebyu) na button.
 30. Ipaskil nang hindi nagpeprebyu na button