سوالات متداول

سوالات عمومی

پروژه ی Open Doors (درهای باز) چیست؟

پروژه ی Open Doors (درهای باز) OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به حفظ آثار هوادارانه برای آینده اختصاص دارد. هدف ما به خصوص اینست که پروژه های هوادارانه ای را که در غیر اینصورت ممکن است به دلیل نبود وقت، علاقه و یا منابع از جانب نگهدار فعلی از دست بروند را حفظ کنیم.

شرایط استفاده از خدمات شما برای پروژه های Open Doors (درهای باز) چیست؟
چرا لازم است که واردات آرشیوها به AO3 از طریق Open Doors (درهای باز) انجام شوند؟

این به شدت برای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) مهم است که به خالقان اصلی هر اثر هوادارانه کاملا اعتبار داده شود و آنها هر چقدر کنترل که ممکن است بر روی کارهایشان داشته باشند. Open Doors (درهای باز) ابزارها و پروسه های استاندارد لازم را دارد تا اطمینان حاصل کند که تمام تلاش های منطقی و معقول برای تماس با سازندگان قبل و بعد از واردات کارهایشان به AO3 انجام می شود (تا اینکه آنها از آنچه که در حال اتفاق افتادن است آگاه و فرصت این که با ما در ارتباط باشند را داشته باشند)؛ همچنین درهای باز اطمینان حاصل می کند که به سازندگان اعتبار داده می شود و آنها همواره فرصت اینکه مدعی کارهایشان شوند یا آنها را تغییر داده، پاک یا بدون مؤلف کنند را داشته باشند.

من سوالات دیگری دارم! کجا باید آنها را بپرسم؟

لطفا با کمیته ی درهای باز تماس بگیرید.