Uwchlwytho Gweithiau i Gasgliad

Er mae gen yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) nodwedd mewnforio URL, nid yw hi’n gydnaws â phob math o archif. Os mae hyn yn wir ar gyfer yr archif hoffech fewnforio gweithiau o, rydym yn awgrymu’r cyfarwyddiadau isod.

 1. Dewiswch “Log In” (Mewngofnodi) ar dudalen gatref yr AO3.
  Dewislen mewngofnodi yng nghornel uwch-dde
 2. Mewnbynnwch yr enw cyfrif a’r cyfrinair ar gyfer eich cyfrif. (Ar gyfer cyflestra, gallwch hefyd dewis y blwch “Remember Me” (Cofiwch fi) felly nad oes rhaid i chi fewngofnodi y tro nesaf.) Wedyn dewiswch y botwm “Log In”.
 3. Meysydd mewngofnodi a’r botwm yn nghornel is chwith o’r adran hon.

 4. Agorwch y dudalen ar gyfer y casgliad a hoffech ychwanegu eich gweithiau i, a defnyddiwch y botwm “Post to Collection” (Postio i’r Casgliad).
 5. Botwm Postio i Gasgliad ar yr ochr chwith.

 6. Yn yr adran “Tags” (Tagiau), mae’r tair:
  • ”Rating” (Gradd): Dewiswch y radd rydych chi’n credu sy’n gymwysedig at eich gwaith, neu dewiswch “Not Rated” (Ddim wedi’i Raddio).
  • ”Warnings” (Rhybuddion): Dewiswch y rhybudd(ion) rydych yn credu sy’n berthnasol i’ch gwaith. (Os nad ydych yn siwr, dewiswch: “Choose Not To Use Archive Warnings” (Dewis Dim i Rybuddio).
  • ”Fandom(s)” (Teyrnasoedd Ffanyddol): Os mae eich gwaith yn dod o deyrnas unigol, mewnbynnwch enw’r deyrnas fama a dewis hi o’r awtocyflwyniad pan maent yn ymddangos. Os mae eich gwaith ar gyfer sawl deyrnas, gwnewch hyn ar gyfer pob teyrnas.
 7. Dewislen Gradd a’r blychau dewis ar gyfer Rhybuddion AO3

  Awtogyflenwad ar gyfer y maes Teyrnassoedd Ffanyddol

 8. Mae’r meysydd arall yn ddewisol, ond byddent yn gadael ddefnyddyddion eraill darganfod eich gwaith trwy defyddio hidlydd ar gyfer y nodweddion rheini, felly mae’n syniad da i’w gwblhau os maent yn bosib.
  • Category (Translation): Dewis unhrhyw gategori sy’n berthnasol. (F/F (Me/Me) = Menyw/Menyw, F/M (Me/Dy) = Menyw/Dyn, Gen (Cyffredinol) = heb berthnasau rhamantus neu rywiol, M/M (Dy/Dy) = Dyn/Dyn, Multi (Translation) = berthnasau gyda mwy nag un partner, ac Other (Arall) = perthnasau arall
  • “Relationships” (Perthnasoedd): Rhestrwch y prif berthnas(au) yn eich gwaith. Caiff perthnasau rhamantus/rhywiol eu dynodi gan ymwahanydd slaes (“/”) ac mae perthnasau platonig yn cael eu dynodi ä “&”. Caiff enwau ei rhestru mewn trefn wyddor wrth enw teulu os adnabyddir, ac enw cyntaf os na adnabyddir. (Am fwy o wybodaeth amdan dagiau perthnasoedd, gwelwch tudalen ganllawiau cecru tagiau’r AO3 ar gyfer perthnasoedd.)
  • ”Characters” (Cymeriadau): Dewiswch y maes hw ar gyfer unrhyw tagiau cymeriad. (Am fwy o wybodaeth amdan dagiau cymeriadau, gwelwch tudalen ganllawiau cecru tagiau’r AO3 ar gyfer cymeriadau.)
  • ”Additional Tags” (Tagiau Ychwanegol): Defnyddiwch y maes hwn i fewnbynnu unrhyw dag arall a hoffech! Rhai enghreifftiau yn cynnwys genräu, trôpiau, neu enwau arcydd plot cysylltiedig. (Am fwy o wybodaeth amdan dagiau trefnrhydd, gwelwch tudalen ganllawiau cecru tagiau’r AO3 ar gyfer tagiau trefnrhydd.)
 9. Categori¸ Perthnasoedd, Cyymeriadau, Tagiau Ychwanegol

 10. Yn yr adran “Preface” (Rhagair), gallwch ychwanegu nodiadau a nodweddion cysylltiedig.
  • ”Work Title” (Teitl Gwaith): Mewnbynnwch deitl eich gwaith.
  • ”Author / Pseud(s)” (Awdur(on)/Ffugenw(au) ): Os mae gennych nifer o ffugenwau ar eich cyfrif AO3, dewiswch pa rhai a hoffech gysylltu i’r gwaith hon.
  • ”Add co-authors?” (Translation): Os creasoch chi’r gwaith hon gyda pherson arall sydd hefyd gyda chyfrif AO3, gallwch ddewis y blwch hwn. Bydd maes yn ymddangos i chi mewnbynnu enw AO3 eich cyd-greüydd.
  • ”Summary” (Crynodeb): Mewnbynnwch grynodeb o’ch gwaith, os mae un.
  • ”Notes” (Nodiadau): Os mae gennych chi unrhyw nodiadau i ychwanegu i’r gwaith hon, gallwch ddewis y blwch hwn. Bydd maes yn ymddangos i chi mewnbynnu’r nodyn hoffech ychwanegu at ddechrau neu ddiwedd y gwaith.
 11. Gwaith, Teitl Gwaith, Ffugenwau, ychwanegu cyd-greuydd, crynodeb neu nodiadau

 12. Yn yr adran “Associations” (Cydgysylltiadau) mae ‘na fwy o nodweddion i’w addasu.
  • ”Post to Collections / Challenges” (Postio i Gasgliad/Her): Dylai’r archif a ddewisoch yng Ngham 3 barod ‘di cael ei hychwanegu, ond gallwch ychwanegu casgliadau eraill os hoffech.
  • ”Gift this work to” (Rhoi’r Gwaith Fel Anrheg I): Os rydych yn gwybod defnyddydd AO3 arall a hoffech roi’r gwaith fel anrheg i, gallwch roi ei enw cyfrif fama.
  • Blwch ticio ar gyfer “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Mae’r gwaith hon yn ailgymysgu, cyfieithiad, llyfr ar lafar, neu caiff ei ysbrydoli gan waith arall): Dewiswch y blwch ticio hwn os rydych wedi creu gwaith wedi’i ysbrydoli gan waith arall,.
  • Blwch ticio ar gyfer “This work is part of a series” (Mae’r gwaith yn rhan o gyfres): Dewiswch y blwch ticio hwn os mae eich gwaith yn rhan o gyfres newydd neu sy’n bodoli.
  • Blwch ticio ar gyfer “This work has multiple chapters” (Mae gen i’r gwaith hwn sawl bennod): Defnyddiwch y blwch ticio hwn os hoffech ddewis y nifer cyfan o bennodau neu/a (d)dewis teitl y bennod.
  • Blwch ticio ar gyfer “Set a different publication date” (Dewis dyddiad cyhoeddi gwahanol): Dewiswch y blwch ticio hwn os hoffech ôl-ddyddio eich gwaith.
  • Choose a language (Dewis iaith): Dewis iaith eich gwaith o’r rhestr dewislen.
  • ”Select Work Skin” (Dewis Thema Gwaith): Mae “thema” yn haen CSS addasedig ar gyfer gwaith. (Os rydych yn gwybod beth mae hyn yn ei feddwl, teimlwch yn rhydd i chwarae gyda’r themâu cyhoeddus sydd ar gael! Os na, gallwch anwybyddu’r maes hon.)
 13. Casgliadau, rhoi waith fel anrheg, cysylltu i weithiau eraill neu gyfresau, dewis rhifau pennod, ôl-dyddio’r waith, dewis y iaith, neu newid y thema.

 14. Yn yr adran “Privacy”(Preifatrwydd) gallwch ddewis gweledigaeth a dewisiadau sylwebu eich gwaith.
  • Blwch ticio ar gyfer “Only show your work to registered users” (Dim ond dangos eich gwaith i ddefnyddyddion cofrestredig): dewis y blwch ticio i ddim ond gadael i ddefnyddyddion sydd wedi’i mewngofnodi cyrchu’ch gwaith. (Bydd hyn yn atal y gwaith rhag ymddangos ym mheiriannau chwilio fel Gŵgl.)
  • Blwch ticio ar gyfer “Anonymous commenting disabled” (Analluogi sylwadau anhysbys): Dewiswch y blwch ticio i ddim ond gadael i ddefnyddyddion sydd wedi’i mewngofnodi i sylwebu ar waith.
 15. Dewisiadau Gweledigaeth a Sylwebu.

 16. Yn y blwch “Work Text” (Testun Gwaith) section, gallwch fewnbynnu cynnwys eich gwaith.
  • Os rydych yn copïo’r testun o wefan arall, defnyddiwch y botwm “Rich Text” (Testun Cyfoethog) ar yr ochr dde cyn gludo cynnwys eich gwaith.
  • Os rydych yn mewnblannu celf, fideo neu sain, gwelwch y dudalen ”Gad i ni greu sŵn! (Mewnblannu Cyfryngau ar yr AO3) am gyfarwyddiadau.
  • Maes ar gyfer HTML neu cynnwys testun gyfoethog.

  • Ar ddiwedd y dudalen, gallwch naillai rhagweld eich gwaith (a’i arbed fel drafft) neu ei bostio’n syth heb ei ragweld. Unwaith rydych wedi postio’r gwaith, rydych chi wedi gorffen!
  • Dewisiadau postio