Πώς θα μπορεί κάποιος να βρει το έργο μου;

Το εισηγμένο αρχείο θα γίνει συλλογή στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), οπότε θα παραμείνει διακριτό και θα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί ανεξάρτητα του κυρίως αρχείου. Τα εισηγμένα έργα θα είναι προσβάσιμα και μέσω των κύριων σελιδών του AO3 (οπότε μπορεί να αποκτήσετε νέους αναγνώστες!). Όπου είναι δυνατό, θα υλοποιήσουμε αλλαγές διεύθυνσης από το όνομα τομέα του αρχικού αρχείου προς το AO3: αυτό θα το δημοσιοποιούμε ανά περίπτωση.