اگر اکانتی در Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) نداشته باشم چه می شود؟

وقتی که آرشیوی به Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) وارد می شود به شما از طریق ایمیل ابلاغ خواهد شد. اگر شما در آن زمان اکانت نداشته باشید از شما دعوت می شود که یک اکانت AO3 بسازید (بدون اینکه خودتان را در صف دعوتنامه ها که معمول است اضافه کنید). هورا! اما اگر در آن زمان اکانت داشته باشید خواهید توانست که آثار را برای آن اکانت مطالبه کنید.