اگر من نخواهم آثارم وارد شوند چه؟

با آدرس ایمیلی که بر روی آرشیوی که قرار است واردات شود با Open Doors (درهای باز) تماس بگیرید و مسدود کردن آن آدرس ایمیل را درخواست کنید. مسدود کردن یک ایمیل آدرس همواره جلوی وارد کردن هرگونه داستانی که با آن ایمیل مرتبط است را توسط وارد کننده ی انبوه خواهد گرفت. اگر دیگر به ایمیل آدرسی که می خواهید مسدود کنید دسترسی ندارید لطفا هرگونه اطلاعاتی که به تایید هویت شما کمک می کند را ذکر کنید. لطفا درک کنید که در این موارد هر درخواست با دقت در نظر گرفته و بررسی می شود.