مردم چگونه می توانند آثار مرا پیدا کنند؟

آرشیو واردات شده به صورت یک مجموعه بر روی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) در خواهد آمد تا اینکه به صورت جداگانه متمایز باقی بماند و مستقلا از آرشیو اصلی بتوان در آن گشت و گذار کرد. آثار وارد شده همچنین از طریق صفحات اصلی AO3 قابل دسترسی خواهند بود (بنابراین ممکن است خوانندگان جدیدی پیدا کنید!). در مواردی که امکان پذیر باشد ما تغییر مسیرهایی را از دامنه ی آرشیو اصلی به AO3 پیاده سازی خواهیم کرد: این موضوع را بر حسب مورد به اطلاع عموم خواهیم رساند.