Pag-Upload ng Mga Katha sa isang Koleksyon

Bagaman mayroong katangian ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) na Mag-angkat mula sa URL, hindi ito nababagay sa lahat ng mga uri ng archive. Kung hindi ito bumagay sa isang archive kung saan nais mong manggaling ang mga katha, aming nirerekomenda ang panuto sa ibaba.

 1. Piliin ang “Log In” (Lumagda) sa unang pahina ng AO3.
  Maaaring lumagda gamit ang menu sa kanang itaas ng pahina
 2. Ipasok ang panlagda at password para sa iyong account. (Maaaring piliing lagyan ng kudlit ang “Remember Me” (Alalahanin Ako) para hindi mo na kailanganing lumagda muli sa susunod.) Pagkatapos, piliin ang “Log In”.
 3. Nasa ibabang kanang bahagi ang mga patlang at pindutan upang lumagda

 4. Buksan ang pahina para sa koleksyon sa AO3 na nais mong dagdagan ng iyong mga katha, at gamitin ang “Post to Collection” (Ipaskil sa koleksyon) na pindutan.
 5. Nasa gawing kanan ang Ipaskil sa Koleksyon na pindutan

 6. Sa seksyon ng Tags, kinakailangang punan ang unang tatlong patlang:
  • Rating (Pag-uuri): Piliin ang pinakatamang pag-uuri para sa iyong katha. (Kung hindi sigurado, piliin ang “Not Rated” (Hindi Na-uri).)
  • Warnings (Babala): Piliin ang pinaka-akmang babala para sa iyong katha. (Kung hindi sigurado, lagyan ng kudlit ang “Choose Not to Use Archive Warnings” (Huwag gumamit ng mga babala ng Archive).)
  • Fandom(s): Kung galing sa isang fandom lamang ang iyong mga katha, ilagay ang pangalan ng fandom na iyon dito at piliin ito mula sa listahang lalabas. Kung galing sa iba’t ibang fandom ang iyong mga katha, gawin ito para sa bawat isang fandom.
 7. Ang dropdown menu ng mga Pag-uuri at mga kudlitan para sa mga babala ng Archive

  Autofill para sa patlang ng Fandoms

 8. Ang ibang mga patlang ay opsyonal, ngunit hinahayaang mahanap ang iyong mga katha gamit ang mga salain para sa mga katangiang iyon. Kung may nababagay sa iyong mga katha, mainam din na punuin ang mga ito.
  • Category (Kategorya): Gamitin ang patlang na ito para ilagay ang nababagay na mga kategorya. (F/F = Female/Female, F/M = Female/Male, Gen = walang pagsisinta, M/M = Male/Male, Multi = mga relasyon kung saan maraming tao ang nagsisintahan, at Other (Iba pa) = ibang mga uri ng relasyon
  • Relationships (Mga Relasyon): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng iba pang mga nababagay na tag ukol sa mga relasyon. Para sa mga masintahing relasyon, gumamit ng “/”, at para sa mga relasyong hindi masintahin, gumamit ng “&” (ampersand). Nakasaayos ang mga pangalan ayon sa apelyido, kung mayroon, o sa unang pangalan, kung walang apelyido. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga relationship tag, mangyaring suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga relasyon.)
  • Characters (Tauhan): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng alinmang nababagay na tag na pang-tauhan. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mgatag na pang-tauhan, mangyaring suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga tauhan.)
  • Additional Tags (Karagdagang tag): Gamitin ang patlang na ito upang maglagay ng ibang mga tag na iyong nais! Halimbawa, mga genre, trope, o pangalan ng mga kaugnay na pangyayari sa istorya. (Para sa karagdagang kaalaman ukol sa karagdagang tag, mangyaring suriin ang mga alituntunin ng AO3 para sa tag wrangling ng mga karagdagang tag (freeforms).)
 9. Kategorya, Relasyon, Tauhan, Karagdagang Tag

 10. Sa Preface (Paunang salita) na bahagi, maaari kang maglagay ng mga tala o anumang kaugnay na katangian.
  • Work Title (Pamagat ng Katha): Ilagay ang pamagat ng iyong katha.
  • Author / Pseud(s) (Maykatha/Mga Sagisag-panulat): Kung may iba-iba kang sagisag-panulat para sa iyong account sa AO3, piliin dito kung alin ang nais mong ikabit sa kathang ito.
  • Add co-authors? (Magdagdag ng kapwa-maykatha?): Kung sakaling ginawa mo ang kathang ito kasama ng ibang taong may account din sa AO3, maaaring mong piliin na lagyan ng kudlit ang kahong ito. Magkakaroon ng patlang kung saan maaari mong ilagay ang pangalan ng account ng iyong kapwa-maykatha.
  • Summary (Lagom): Ilagay ang lagom ng iyong katha, kung mayroon man.
  • Notes (Mga Tala): Kung mayroon kang mga talang nais na idagdag sa iyong katha, maglagay ng kudlit sa isa (o parehas) na checkbox. Magkakaroon ng patlang kung saan maaari mong ilagay ang talang nais mong magpakita sa umpisa o dulo ng iyong katha.
 11. Pamagat ng Katha, Mga Sagisag-Panulat, pagdaragdag ng kapwa-maykatha, lagom, o mga tala

 12. Sa bahagi ng Associations (Mga Kapisanan) may mga katangian pang maaaring i-customize.
  • Ipaskil sa mga Collections / Challenges (Koleksyon/Hamon): Dapat naidagdag na ang koleksyon para sa Archive na ginamit mo sa pangatlong hakbang, ngunit maaari kang magdagdag pa ng karagdagang koleksyon kung ninanais.
  • Gift this work to (Ihandog ang kathang ito kay): Kung may kilala kang iba pang tagagamit ng AO3 na nais mong handugan ng kathang ito, ilagay ang kanilang panlagda dito.
  • Checkbox para sa “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Remix, pagsasalin, podfic, o napukaw ng ibang katha ang kathang ito): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong kumawing sa ibang kathang pumukaw sa kathang ito.
  • Checkbox para sa “This work is part of a series” (Bahagi ang kathang ito ng isang serye): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong idagdag ang kathang ito sa isang serye o nais mong gumawa ng panibagong serye.
  • Checkbox para sa “This work has multiple chapters” (Maraming kabanata ang kathang ito): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong maglagay ng kabuuang bilang ng mga kabanata, at/o kung nais mong magtakda ng pamagat ng kabanata.
  • Checkbox para sa “Set a different publication date” (Magtakda ng ibang petsa ng paglalathala): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong gumamit ng mga nakaraang petsa para sa kathang ito.
  • Choose a language (Pumili ng wika): Gamitin ang listahang ito upang magtakda ng wika para sa katha (karaniwang pili na ang Ingles).
  • Select Work Skin (Pumili ng kathaing anyo): Isang pasadyang CSS ang “skin” (anyo) para sa isang katha. (Kung alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, huwag mag-atubiling baguhin ang pampublikong anyo! Kung hindi naman, maaaring ipagsawalang-bahala ang patlang na ito.)
 13. Mga koleksyon, paghahandog ng katha, pagkakawing sa ibang katha o serye, pagtatakda ng bilang ng mga kabanata, pagpipili ng mga nakaraang petsa para sa katha, pagpipili ng wika, o pagbabago ng anyo.

 14. Sa bahagi ng Privacy (Pagkapribado), maaari kang magtakda ng setting para sa pagtanaw at mga puna ng katha.
  • Checkbox para sa “Only show your work to registered users” (Ipatanaw sa mga nakarehistrong tagagamit lamang ang iyong katha): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong ang mga nakalagdang tagagamit lamang ang makakakita ng iyong katha. (Hindi rin magpapakita ang iyong katha sa mga search engines tulad ng Google.)
  • Checkbox para sa “Anonymous commenting disabled” (Hindi maaaring maglagay ng anonimong puna): Gamitin ang checkbox na ito kung nais mong ang mga nakalagdang tagagamit lamang ang makapagdaragdag ng mga puna sa iyong katha.
 15. setting para sa pagtanaw at mga puna

 16. Sa bahagi ng Work Text (Nilalaman ng katha), maaari mong ilagay ang nilalaman ng iyong katha.
  • Kung ginagaya mo ang nilalaman mula sa ibang site, gamitin ang “Rich Text” na pindutan sa gawing kanan bago ilagay ang nilalaman ng iyong katha.
  • Kung naglalakip ka ng sining, video, o audio, mangyaring sumangguni sa Mag-ingay! (Paglalakip ng Media sa AO3) para sa panuto.
  • patlang para sa HTML o rich text na nilalaman.

  • Sa dulo ng pahina, maaaring i-preview ang iyong katha (at i-save bilang pansamantalang kopya), o ipaskil kaagad na walang preview. Tapos na ang iyong gawain kapag napaskil mo na ang iyong katha!
  • Mga pagpipilian para sa pagpapaskil