Pagdagdag ng Maraming mga Katha sa Isang Koleksyon

1. Habang nakalagda sa iyong account, ipatong ang cursor sa iyong user icon at piliin ang “My Works” (Aking mga Katha).

2. Pindutin ang buton ng “Edit Works” (Baguhin ang aking mga Katha).

3. Piliin lahat ng mga kathang nais mong idagdag sa isang koleksyon.

4. Pindutin ang “Edit” (Baguhin).

5. Sa seksyon ng “Associations” (Mga Kaugnayan) sa pahinang ito, mayroong opsyon na “Add to Collections” (Idagdag sa mga Koleksyon).

Ilagay ang unang bahagi ng pamagat ng koleksyon at makikitang lalabas ito sa autocomplete. (Huwag baguhin ang kahit anong ibang bagay, kung hindi papalitan nito ang orihinal na nakalagay sa katha.)

6. Pindutin ang “Update All Works” (Baguhin Lahat ng Katha) sa pinaka-ibaba.