Paglipat ng Maramihang Katha sa Manlilikha

Kung napatunayan ng manlilikha ang kanilang pagkakakilanlan at ang pangalan ng kanilang account sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) sa tagapamagitan ng koleksyon at/o ng Open Doors, PAGKATAPOS maangkat ang kanilang mga katha (katulad nang kung huli nang napag-alaman), maaaring ilipat nang maramihan ang mga ito sa pamamagitan ng pagdaragdag sa orihinal na manlilikha bilang kapwa-maykatha, at pagkatapos ay pagtanggal ng caretaker account.

  1. Habang nakalagda sa caretaker account, piliin ang My Works (Aking Katha).
  2. Mula sa pahinang iyon, piliin ang “Edit Works” (Mamatnugot ng mga Katha) upang baguhin ang mga katha nang maramihan.
  3. Piliin lahat ng mga katha na ililipat. Lahat ng mga pamagat ng katha ay mga kawing, at maaaring buksan ang katha sa ibang tab kung hindi ka sigurado na iyon ang tamang katha. (Kung kaunting katha lamang ang papalitan, maaaring mas mainam na hanapin ang pangalan ng maykatha gamit ang Search Works, at isa-isang baguhin ang mga resultang katha.)
  4. Piliin ang “Edit” (Mamatnugot).
  5. Sa bahaging Preface (Paunang Salita) ng pahina ay may opsyon na “Add co-authors?” (Magdagdag ng kapwa-maykatha?). Ilagay ang pangalan ng account ng manlilikha, at magpapakita ito bilang opsyon sa dropdown. (Huwag nang baguhin ang iba pa — maaaring mapalitan ang orihinal na nilalaman.)
  6. Piliin ang “Update All Works” (Baguhin ang Lahat ng Katha) sa pinakailalim.
  7. Ulitin ang 1 hanggang ika-4 na hakbang, ngunit sa halip na magdagdag ng kapwa-maykatha sa pahinang Edit, sa ika-5 na hakbang, maaaring alisin ang mga kasalukuyang maykatha. Markahan ang pangalan ng caretaker account upang alisin ito. (Kung ginagawa mo ito para sa bawat isang katha, piliin ang “Edit” sa tuktok ng pahina, at pagkatapos ay piliin ang “Remove Me as Co Author” (Alisin Ako Bilang Kapwa-Maykatha) sa tuktok ng susunod na pahina.)
  8. Piliin ang “Update All Works” (Baguhin ang Lahat ng Katha) sa ilalim, at ang mga katha ay matagumpay na maililipat.