Како ќе можат луѓето да го најдат моето дело?

Внесената архива ќе биде претворена во колекција на Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива), така што ќе остане индивидуално различна и ќе може да се прегледува посебно од главната архива. Внесените дела исто ќе бидат пристапни од главните АО3 страници (така што може да добиете нови читатели!). Онаму каде што е можно, ќе имплементираме пренасочувања од оригиналниот архивски домен до АО3: ова ќе го објавиме на основа случај по случај.