Pagdagdag ng Maraming Katha sa Isang Koleksyon

1. Habang nakalagda sa iyong account, ipatong ang cursor sa iyong user icon at piliin ang “My Works” (Aking mga Katha).

2. Pindutin ang “Edit Works” (Pamatnugutan ang aking mga Katha).

3. Piliin lahat ng mga kathang nais mong idagdag sa isang koleksyon.

4. Pindutin ang “Edit” (Pamatnugutan).

5. Sa pahinang ito ay may bahaging tinatawag na “Associations.” Dito matatagpuan ang opsyon na “Add to Collections” (Idagdag sa mga Koleksyon).

Ilagay ang unang bahagi ng pamagat ng koleksyon at dapat ay lalabas ito sa autocomplete. (Maaaring huwag nang baguhin pa ito, kung hindi ay mapapalitan ang orihinal na nakalagay sa katha.)

6. Pindutin ang “Update All Works” (Baguhin Lahat ng Katha) sa pinaka-ibaba.