Nahrávanie prác do zbierky

Hoci Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) funkciu importovania URL má, nemusí byť kompatibilná so všetkými typmi archívov. Ak to platí aj pre archív, z ktorého by ste chceli práce importovať, odporúčame vám postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií.

 1. Kliknite na „Log In“ (Prihlásiť sa) na domovskej stránke AO3.
  Prihlasovacie menu je v pravom hornom rohu
 2. Zadajte svoje užívateľské meno a heslo. (Pre väčšie pohodlie môžete zaškrtnúť políčko Remember Me (Zapamätať si ma), aby ste sa nabudúce nemuseli opäť prihlasovať.) Potom kliknite na tlačidlo „Log In“.
 3. Prihlasovacie pole a tlačidlo sa nachádzajú nižšie napravo v tejto sekcii

 4. Otvorte stránku AO3 zbierky, do ktorej chcete prácu pridať, a kliknite na tlačidlo „Post to Collection“ (Zverejniť do zbierky).
 5. Tlačidlo Zverejniť do zbierky sa nachádza napravo

 6. V sekcii Tagov sú povinné prvé tri polia:
  • Rating (Zaradenie): Vyberte najvhodnejšie zaradenie pre vašu prácu. (Ak si nie ste istí, zaškrtnite možnosť „Not Rated“ (Nezaradené).)
  • Warnings (Varovanie): Vyberte najvhodnejšie varovanie pre vašu prácu. (Ak si nie ste istí, zaškrtnite možnosť „Choose Not to Use Archive Warnings“ (Autor neuviedol varovanie).)
  • Fandom(s) (Fandom(y)): Ak vaša práca patrí do jedného fandomu, vložte meno fandomu a vyberte ho z poľa s funkciou automatického dopĺňania. Ak vaša práca patrí do viacerých fandomov, urobte tak pre každý z nich.
 7. Rozbaľovacie menu pre Zaradenie a políčka na zaškrtnutie pre Archívne varovania

  Automatické dokončovanie pre pole Fandomov

 8. Ostatné polia sú voliteľné, no užívateľom umožňujú vyhľadanie vašej práce filtrovaním týchto atribútov, takže je dobré ich vyplniť, ak je to možné.
  • Category (Kategória): Vyberte všetky príslušné kategórie. (F/F (F/F) = žena/žena, F/M (F/M) = žena/muž, Gen (Gen) = bez romantických vzťahov, M/M (M/M) = muž/muž, Multi (Multi) = viacnásobné vzťahy a Other (Iné) = iné typy vzťahov
  • Relationships (Vzťahy): Do tohto poľa zadajte akékoľvek tagy týkajúce sa vzťahov. Pre romantické vzťahy použite symbol „/“ (lomeno) a pre platonické vzťahy použite symbol „&“ (ampersand). Mená píšte v abecednom poradí podľa priezviska, ak je známe, a podľa prvého mena ak priezvisko známe nie je. (Pre viac informácií o tagoch vzťahov si prečítajte Pravidlá pre správu tagov AO3 pre vzťahy.)
  • Characters (Postavy): Do tohto poľa vložte príslušné tagy postáv. (Pre viac informácií si prečítajte Pravidlá pre správu tagov AO3 pre postavy.)
  • Additional Tags (Doplnkové tagy): Do tohto poľa vložte akékoľvek tagy aké si prajete! Môžu to byť napríklad žánre, zaužívané témy alebo názvy súvisiacich zápletiek. (Pre viac informácií o doplnkových tagoch si prečítajte Pravidlá pre správu tagov AO3 pre doplnkové tagy (voľné tagy).)
 9. Kategória, Vzťahy, Postavy, Doplnkové tagy

 10. V sekcii Preface (Úvod) môžete vložiť poznámky alebo súvisiace atribúty.
  • Work Title (Názov práce): Vložte názov vašej práce.
  • Author / Pseud(s) (Autor/Pseudonym(y)): pokiaľ máte k vášmu AO3 účtu propojených viacero pseudonymov, vyberte, ktorý z nich chcete prepojiť s touto prácou.
  • Add co-authors? (Pridať spoluautorov?): Ak ste prácu vytvorili spolu s ďalšou osobou, ktorá má tiež účet na AO3, zaškrtnite toto políčko. Zobrazí sa pole, do ktorého môžete napísať názov AO3 účtu spoluautora.
  • Summary (Obsah): Vložte popis práce, ak nejký máte.
  • Notes (Poznámky): Ak máte k práci akékoľvek poznámky, zaškrtnite jedno alebo obe políčka. Zobrazí sa pole, do ktorého môžete napísať poznámku, ktorá sa zobrazí buď na začiatku, alebo na konci práce.
 11. Názov práce, Pseudonym(y), pridanie spoluautorov, obsah alebo poznámky

 12. V sekcii Associations (Asociácie) sa nachádzajú ďalšie atribúty, ktoré možno prispôsobiť.
  • Post to Collections / Challenges (Pridanie do Zbierok/Výziev): Archívna zbierka, ktorú ste zvolili v kroku 3 by už mala byť pridaná, no ak si prajete, môžete pridať ďalšie zbierky.
  • Gift this work to (Darovať túto prácu): Ak poznáte ďalšieho užívateľa AO3, ktorému by ste chceli prácu darovať, tu môžete vložiť ich užívateľské meno.
  • Políčko na zaškrtnutie „This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work“ (Táto práca je remix, preklad, audio poviedka alebo bola inšpirovaná inou prácou): Zaškrtnite toto políčko ak by ste chceli prepojiť prácu s tou, ktorá ju inšpirovala.
  • Políčko na zaškrtnutie „This work is part of a series“ (Táto práca je súčasťou série): Zaškrtnite toto políčko ak by ste chceli túto prácu pridať k už existujúcej sérii alebo vytvoriť novú.
  • Políčko na zaškrtnutie „This work has multiple chapters“ (Táto práca má viacero kapitol): Zaškrtnite toto políčko ak by ste chceli nastaviť počet kapitol a/alebo zmeniť názov kapitoly.
  • Políčko na zaškrtnutie „Set a different publication date“ (Nastaviť iný dátum zverejnenia): Zaškrtnite toto políčko ak by ste chceli pri práci uviesť skorší dátum zverejnenia.
  • Choose a language (Vyberte jazyk): Z rozbaľovacieho menu zvoľte jazyk práce (automatické nastavenie je angličtina).
  • Select Work Skin (Zvoľte vzhľad práce): „vzhľad“ je upravené CSS pre prácu. (Ak viete čo to znamená, choďte sa zahrať s verejne dostupnými vzhľadmi. Inak môžete toto pole ignorovať.)
 13. Zbierky, darovanie prác, prepojenie s inými prácami alebo sériami, nastavenie počtu kapitol, nastavenie skoršieho dátumu zverejnenia, nastavenie jazyka alebo zmena vzhľadu.

 14. V sekcii Privacy (Súkromie) môžete nastaviť kto prácu uvidí a kto bude môcť komentovať.
  • Políčko na zaškrtnutie „Only show your work to registered users“ (Prácu ukázať len registrovaným užívateľom): Zaškrtnite toto políčko ak chcete, aby mali k práci prístup len registrovaní užívatelia. (Zabráni to tiež, aby sa vaša práca zobrazila vo vyhľadávaní pomocou vyhľadávacích nástrojov ako je Google)
  • Políčko na zaškrtnutie „Anonymous commenting disabled“ (Anonymné komentáre zakázané): Zaškrtnite toto políčko ak si prajete aby mohli prácu komentovať len registrovaní užívatelia.
 15. viditeľnosť a nastavenie komentovania.

 16. V sekcii Work Text (Text práce) môžete vložiť obsah vaše práce.
  • Ak text kopírujete z inej stránky, odporúčame kliknúť na tlačidlo „Rich Text“ (Formátovaný text) na pravej strane predtým ako vložíte text práce.
  • Ak vkladáte kresby, video alebo audio, prosím, prejdite na Hurá, ide sa oslavovať! (Vkladanie médií na AO3), kde nájdete inštrukcie.
  • pole pre HTML alebo formátovaný obsah.

  • Na konci strany budete mať možnosť vidieť predbežný náhľad práce (a uložiť ju ako koncept) alebo ju môžete rovno zverejniť. Po zverejnení práce máte hotovo!
  • Možnosti zverejnenia