Open Doors

Chúng tôi là dự án Open Doors (Cửa Mở) – tập trung vào việc cung cấp nơi bảo tồn những nội dung có thể gặp rủi ro của fan. Chúng tôi có một số dự án phụ và nỗ lực cứu hộ nhằm lưu trữ và bảo tồn các loại tác phẩm và hiện vật tác khác nhau của văn hóa fan.

Công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Kho Tàng Online (trang bằng tiếng Anh):
    Trang Kho Tàng Online dẫn liên kết tới các kho tàng và thử thách được bảo tồn tại Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Chúng chính là phần lớn công việc của Cửa Mở.
  • Bộ Sưu Tập Đặc Biệt (trang bằng tiếng Anh): Thư viện Bộ sưu tập Đặc biệt bao gồm các dự án kỹ thuật số hiện không thể tích hợp vào AO3 hoặc Fanlore. Chúng bao gồm file .pdf, tác phẩm fan đa phương tiện, các trang web của fan quan trọng về mặt lịch sử và các hiện vật kỹ thuật số khác.
  • Fan Culture Preservation Project (Dự án Bảo tồn Văn hóa Fan): Một dự án·liên doanh giữa OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) và Khoa Sưu Tầm Đặc biệt của Đại học Iowa để lưu trữ và bảo tồn các tạp chí của fan và các hình thức văn hóa fan phi kỹ thuật số khác.
  • GeoCities Rescue Project (Dự án Giải cứu GeoCities) (trang bằng tiếng Anh): Một dự án dành riêng cho việc bảo tồn các trang web của fan mà đáng lẽ đã biến mất sau khi Yahoo đóng cửa GeoCities vào tháng 10 năm 2009.
  • Dự án Giải cứu Yahoo Groups (trang bằng tiếng Anh): Một dự án dành riêng cho việc bảo tồn fanfic, fanart và phân tích của fan từ Yahoo Groups mà đáng lẽ đã biến mất sau khi Verizon đóng cửa Yahoo Groups vào tháng 1 năm 2020.