Chuyển nhiều tác phẩm cho tác giả

Nếu một tác giả đã xác nhận danh tính tài khoản Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) của họ với người quản lý bộ sưu tập và/hoặc Open Doors SAU KHI tác phẩm của họ đã được nhập (ví dụ, được thông báo muộn), bạn có thể chuyển nhiều tác phẩm cùng lúc bằng cách thêm họ là đồng tác giả của các tác phẩm, sau đó xóa tên tài khoản quản lý.

  1. Đăng nhập vào tài khoản quản lý, chọn My Works (Các tác phẩm của tôi).
  2. Trong trang đó, chọn “Edit Works” (Biên tập các tác phẩm) để biên tập nhiều tác phẩm.
  3. Chọn tất cả các tác phẩm để chuyển. Các tiêu đề tác phẩm đều là đường link nên bạn có thể mở tác phẩm bằng một tab khác nếu không chắc chắn đây là tác phẩm bạn muốn tìm. (Nếu bạn chỉ biên tập một vài tác phẩm, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tác phẩm theo tên tác giả, sau đó biên tập từng tác phẩm một.)
  4. Chọn “Edit” (Biên tập).
  5. Trong phần Preface (Lời tựa) của trang có lựa chọn “Add co-authors?” (Thêm đồng tác giả?). Gõ tên tài khoản của tác giả vào đó và tài khoản sẽ xuất hiện bên dưới trong số các lựa chọn. (Đừng thay đổi các nội dung khác, vì các thông tin ban đầu của tác phẩm sẽ bị ghi đè lên.)
  6. Chọn “Update All Works” (Cập nhật tất cả tác phẩm) ở phía cuối.
  7. Lặp lại các bước từ 1 đến 4, nhưng thay vì thêm đồng tác giả ở trang Edit như bước 5, bạn có thể xóa tên tác giả hiện tại. Chọn ô bên cạnh tài khoản quản lý để xóa. (Nếu bạn thực hiện bước này với từng tác phẩm một, chọn “Edit” ở đầu trang, sau đó chọn “Remove Me as Co Author” (Xóa tên tôi ở mục Đồng tác giả) ở phần đầu của trang tiếp theo.)
  8. Chọn “Update All Works” (Cập nhật tất cả các tác phẩm) ở phía cuối, và các tác phẩm sẽ được chuyển giao xong.