Làm thế nào để người khác tìm được tác phẩm của tôi?

Kho lưu trữ đã sát nhập sẽ được chuyển thành một bộ sưu tập trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), do vậy nó vẫn sẽ giữ tính đặc trưng và có thể được truy cập riêng biệt khỏi kho tàng chính. Những tác phẩm được nhập cũng có thể xem được xem từ trang chính của AO3 (để bạn có thêm người đọc mới!). Chúng tôi sẽ để link tự động chuyển tiếp từ kho lưu trữ cũ đến AO3 ở những nơi có thể: chúng tôi sẽ công khai việc này theo từng trường hợp cụ thể.