Làm thế nào để tôi nhận quyền kiểm soát tác phẩm được nhập liệu của mình?

 • Nếu địa chỉ email đăng ký ở kho lưu trữ cũ trùng với địa chỉ email đăng ký tại Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta):
  1. Bạn sẽ nhận được email thông báo tác phẩm của bạn đã được nhập liệu và đồng bộ với tài khoản của bạn.
 • Nếu bạn có quyền truy cập địa chỉ email liên kết với tài khoản ở kho lưu trữ gốc, bạn sẽ nhận được email thông báo về việc nhập liệu tác phẩm của bạn và cho bạn các lựa chọn sau:
  1. Nhận lại tác phẩm trên AO3 và tạo một tài khoản mới liên kết với chúng (điều này nghĩa là bạn sẽ có một tài khoản AO3 nếu trước đó bạn chưa có). Sau đó bạn có thể sửa, xóa, v.v…, như những tác phẩm khác bạn đăng trên AO3.
  2. Nhận lại tác phẩm đã được nhập liệu và liên kết chúng với tài khoản AO3 mà bạn đã có. Sau đó bạn có thể sửa, xóa, v.v, như những tác phẩm khác bạn đăng trên AO3.
  3. Xoá tác phẩm đã được nhập. Nếu bạn thực hiện thao tác này, bạn cũng sẽ có lựa chọn ngăn các tác phẩm tương lai liên kết với địa chỉ email này nhập vào AO3.
  4. Tách riêng tác phẩm đã được nhập. Việc này giữ nguyên tác phẩm tại AO3, nhưng loại bỏ chúng khỏi quyển kiểm soát của bất kỳ tài khoản của người dùng nào. Bạn có thể chọn hoặc bỏ cả tên liên kết với kho lưu trữ cũ, hoặc để nguyên nó dưới dạng bút danh. (Xin lưu ý: Nếu bạn chọn tách riêng tác phẩm của mình, bạn sẽ muốn kiểm tra lại chúng trước khi sửa bỏ các thông tin còn lại về danh tính của bạn.)
 • Nếu bạn không còn có thể truy cập địa chỉ email liên kết với tài khoản ở kho lưu trữ cũ:
  1. Liên hệ Open Doors với tên tài khoản của bạn ở kho lưu trữ cũ hay bất cứ thông tin nào có thể giúp xác nhận danh tính của bạn.