Nếu như tôi không có tài khoản ở Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) thì sao?

Khi một kho lưu trữ được nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), bạn sẽ được thông báo qua email. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn sẽ được mời tạo tài khoản (mà không cần thêm tên mình vào danh sách chờ thư mời thông thường). Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể dùng tài khoản đó để nhận lại tác phẩm của mình.