Nếu như tôi không muốn tác phẩm của mình bị nhập liệu thì sao?

Liên hệ Open Doors (Cửa Mở) với địa chỉ email đăng ký ở kho lưu trữ sẽ bị nhập và yêu cầu chặn email đó. Việc chặn email sẽ ngăn công cụ nhập liệu hàng loạt khỏi việc nhập bất cứ tác phẩm nào liên kết đến địa chỉ email đó. Nếu bạn không còn quyền truy cập vào địa chỉ email mà bạn muốn chặn, xin hãy đưa ra bất cứ thông tin nào có thể giúp xác nhận danh tính của bạn. Xin hãy hiểu rằng trong những trường hợp này, mỗi yêu cầu sẽ được xem xét rất cẩn thận.