Tôi có quyền chuyển/sao lưu kho tàng của tôi vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) không? Dù gì thì tôi cũng không viết tất cả các tác phẩm này!

Có thể bạn không viết tất cả các tác phẩm, nhưng nếu bạn là người quản lý của một kho tàng, bạn đã chấp nhận trách nhiệm bảo tồn khả năng tiếp cận online của các tác phẩm đó. Chúng tôi nghĩ rằng việc chuyển một kho tàng đến Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) giống như việc chuyển nhà cung cấp web hay ISP, hoặc việc cài một gói phần mềm cập nhật cho kho tàng đó; giống như việc một thủ thư dịch chuyển một bộ sưu tập.