Tôi có thể mượn những tư liệu này qua các chương trình mượn xuyên thư viện không?

Các tác phẩm trong bộ sưu tập sẽ ở lại ở Đại học Iowa. Tuy nhiên, đội Bộ sưu tập Đặc biệt sẽ sẵn lòng làm bản sao và có thể gửi tới 100 bản cho các học giả hoặc các bên quan tâm với giá 25 cent một trang, theo thủ tục tiêu chuẩn.