Thêm nhiều tác phẩm vào một bộ sưu tập

1. Khi đã đăng nhập vào tài khoản của bạn, để chuột trên biểu tượng người dùng của bạn và chọn “My Works” (Các tác phẩm của tôi).

2. Chọn nút “Edit Works” (Chỉnh sửa tác phẩm).

3. Chọn các tác phẩm mà bạn muốn chuyển vào một bộ sưu tập có sẵn.

4.Chọn nút “Edit” (Chỉnh sửa).

5. Trong mục “Association” (Liên kết) của trang là lựa chọn “Post to Collections / Challenges” (Thêm vào Bộ sưu tập).

Hãy gõ những chữ đầu của tên bộ sưu tập và tên đầy đủ sẽ xuất hiện trong phần gợi ý. (Đừng thay đổi bất kỳ mục nào, nếu không thì tác phẩm ban đầu có thể bị viết đè lên.)

6. Ấn vào nút “Update All Works” (Cập nhật tất cả tác phẩm) ở phía dưới.